Sty 2019
Definicja psa rasowego w prawie polskim
zamknij

W dzienniku ustaw z 21 stycznia 2019 r. poz. 122 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt. Byż może jest to zapowiedź szybkiego nadania numeru druku sejmowego projektowi ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i rozpoczęcia właściwego procesu legislacyjnego w komisjach sejmowych.

Polskie prawo nie definiuje pojęcia psa rasowego.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., była ustawą wadliwą. Spod zakazu rozmnażania psów wyłączone zostały hodowle należące do ogólnopolskich stowarzyszeń kynologicznych. Intencją ustawodawcy było poddanie legalnych hodowli kontroli Związku Kynologicznego w Polsce, jako jedynej krajowej organizacji będącej członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI.

Skutek nowelizacji był odwrotny od zamierzonego i jest to akademicki przykład złej legislacji. Zamiast ograniczenia pseudohodowli zaczęły masowo powstawać ogólnopolskie stowarzyszenia – liczące niekiedy nie więcej niż trzy osoby, – zakładane przez pseudohodowców. Było to wynikiem zrezygnowania w 2011 r. ze zdefiniowania w ustawie pojęcia psa rasowego.

Podejmując w 2017r. na nowo prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt Posłowie, bez względu na swoją przynależność klubową w Parlamencie, zaproponowali prawne zdefiniowanie pojęcia pies rasowy. Pierwotna propozycja poselska, zarówno w projekcie PiS jak i w projekcie PO była wadliwa. W sporządzonej opinii, przyjętej przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce wskazano, że – podobnie jak w 2011 r. – proponowane przepisy będą łatwe do obejścia.

3 stycznia 2019 r. Posłowie wnieśli autopoprawkę do pierwotnego projektu. Zgodnie z tą autopoprawką proponuje się, aby za psa rasowego uznawać psa wpisanego do Polskiej Księgi Rodowodowej Związku Kynologicznego w Polsce bądź do zagranicznego rejestru uznawanego przez ten Związek.

Związek Kynologiczny w Polsce wyraża zadowolenie z obecnego brzmienia projektowanego przepisu i liczy na jego uchwalenie. Jednocześnie ZKwP jest świadom odpowiedzialności i konieczności dostosowania swoich regulacji regulaminowych do nowego brzmienia ustawy.

Proponowana definicja – co było do przewidzenia – spotkała się z krytycznym przyjęciem ze strony różnych organizacji, które w swej nazwie określają się jako kynologiczne. Wiele z tych organizacji, pretendujących do reprezentowania środowiska kynologicznego w Polsce, to stowarzyszenia powstałe po 2012 r. w celu obchodzenia przepisów i intencji ustawodawcy. Powołują one rady, wystosowują apele, zarzucają poselskiej propozycji niekonstytucyjność. Nie są to zarzuty uzasadnione i poza demagogicznym hasłem nie są poparte żadną argumentacją prawną. Na te zarzuty będziemy na bieżąco odpowiadali w dziale tematycznym Legislacja.