Sty 2019
O różnicy między psem a kotem

Różnica między psem a kotem jaka jest, każdy widzi.

Parafrazując nieco słynną definicję „konia” autorstwa księdza Benedykta Chmielowskiego, przypomnijmy, że witryna ZKwP.info – Pies rasowy, w zasadzie nie jest witryną o psach i rasach (piszemy o tym na stronie Misja tej witryny). Nasza witryna jest witryną o pojęciu „psa rasowego” w prawie polskim i wynikających z tego konsekwencjach dla hodowli.

Przyjrzyjmy się zatem różnicom w zdefiniowaniu pojęcia „pies rasowy” i „kot rasowy” w aktualnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, czyli w projekcie zawartym w autopoprawce posłów inicjatorów z dnia 3 stycznia 2019 r. Trzeba bowiem przyznać, że tym razem – w przeciwieństwie do pierwotnego projektu – autorzy wykazali się swoistą finezją legislacyjną a zarazem dostrzegli istotne różnice między światowym ruchem kynologicznym i felinologicznym.

Porównanie zacznijmy od przypomnienia proponowanych definicji. W ostatecznym tekście znowelizowanej ustawy definicje te znalazłyby się w dwóch następujących po sobie jednostkach redakcyjnych tekstu prawnego, mianowicie w art. 4  punkt 26 i punkt 27; i chociaż nie jest to wymóg prawny, to pewna elegancja legislacyjna nakazuje aby definicje umieszczone w następujących po sobie przepisach były definicjami o podobnej konstrukcji logicznej i stylistycznej. I tak jest w proponowanym projekcie.

Zgodnie ze złożoną autopoprawką: „w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 26 – 35 w brzmieniu:

Ilekroć w ustawie mowa jest o:

„26) „psie rasowym” – rozumie się przez to psa o odpowiednim dla rasy fenotypie, który posiada rodowód wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej prowadzonej przez Związek Kynologiczny w Polsce albo do zagranicznego rejestru rodowodowego uznawanego przez ten związek;”

27) „kocie rasowym” – rozumie się przez to kota o odpowiednim dla rasy fenotypie, który posiada rodowód wpisany do rejestru prowadzonego przez Polski Związek Felinologiczny lub rejestru rodowodowego uznawanego przez ten związek;”

Definiując pojęcie „psa rasowego” i „kota rasowego” (definiendum), jako określenia wyróżniającego użyto  słów „pies” i „kot” w rozumieniu biologicznym (zootechnicznym); dodatkowo wskazując, że winien to być pies albo kot o określonym dla rasy fenotypie, czyli pewnym zespole cech określonych dla rasy. W definicji nie wskazuje się, kto ten fenotyp określa ale wywieść to można z jej dalszej części. W przypadku psów fenotyp będzie określony we wzorcu rasy Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI, bo tylko psy spełniające ten warunek mogą być wpisane do Polskiej Księgi Rodowodowej Związku Kynologicznego w Polsce, co jest wyróżnikiem zasadniczym (definiens) proponowanej definicji legalnej.

W tym tekście zajmujemy się różnicami w zdefiniowaniu „psa rasowego” i „kota rasowego”.

Otóż nie jest przypadkiem, że w pierwszej definicji mówiąc o rejestrze rodowodowym projektodawcy używają spójnika „albo” zaś w drugim spójnika „lub”. Dla każdego studenta prawa po pierwszym roku studiów i uważnym wysłuchaniu wykładów z logiki prawniczej, jasnym jest, że w pierwszym wypadku wskazano, że pies rasowy może być wpisany tylko do jednego rejestru (albo PKR albo zagranicznego uznawanego przez ZKwP) zaś w drugim, że kot rasowy może być wpisany do wielu rejestrów a pominięcie słowa „zagraniczny” w definicji pojęcia „kot rasowy” wskazuje, że mogą to być różne rejestry krajowe, co jest wykluczone w przypadku psa rasowego. I to jest istotna różnica między obiema definicjami.

Definicje te po prostu uwzględniają fakt pewnej różnicy między światowym ruchem kynologicznym a światowym ruchem felinologicznym. O ile międzynarodowe organizacje felinologiczne uznają wzajemnie wystawiane przez siebie rodowody, o tyle od samego początku istnienia ruchu kynologicznego dominuje w nim tendencja do jednolitości wzorca ras i uznawania wyłącznie rodowodów organizacji należących do FCI (i mających z FCI umowy stowarzyszeniowe). Stąd właśnie zasada, że w FCI jeden kraj może reprezentować wyłącznie jedna organizacja kynologiczna. Czy jest to zasada słuszna czy niesłuszna to inny temat i na pewno go w swoim czasie omówimy, należy jednak z uznaniem przyjąć, że Posłowie projektodawcy tę różnicę dostrzegli.

Natomiast w pracach komisyjnych należałoby jeszcze zastanowić się, czy słów „mającym rodowód wpisany do PKR” nie zastąpić po prostu słowami „wpisanym do PKR” bo to jednak pies jest wpisywany a nie jego rodowód. Rodowód jest w istocie wyciągiem z PKR zaś PKR jest rejestrem a nie spisem rodowodów. Ta kwestia będzie na pewno przedmiotem opinii ZKwP do poselskiej autopoprawki, bo poza prowadzeniem PKR w ZKwP funkcjonuje tzw. Biała Księga, w której odnotowuje się wszystkie rodowody wydane przez Związek od początku jego istnienia i pojęcia te (PKR i Biała Księga) nie powinny być mylone.