Wrz 2019
Coraz bliżej kurateli nad Związkiem Kynologicznym w Polsce

Na oficjalnej stronie Związku Kynologicznego w Polsce zkwp.pl pojawił się komunikat Pani Anny Rogowskiej uznającej się za Przewodniczącą Zarządu Głównego ZKwP o odbytym w dniu 4 września 2019 r. Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Związku. Na oficjalnej stronie Związku nie uświadczymy jednak informacji o ostrzeżeniu jakigo udzielił Związkowi organ nadzoru w dniu 27 sierpnia 2019 r. (o czym informowaliśmy we wpisie z dnia 3 września 2019 r.). Prezydent m.st. Warszawy udzielając Zwiazkowi ostrzeżenia stwierdził, że „przeprowadzenie w dniu 4 września 2019 r. zebrania działającego pod nazwą Zjazdu Delegatów ZKwP skutkowało będzie brakiem możliwości usunięcia skutków naruszenia prawa i Statutu ZKwP, przez organy Związku”. Wydaje się, że jeśniej już nie da się wyrazić zastrzeżeń organu nadzoru. W świetle cytowanego fragmentu udzielonego przez nadzór ostrzeżenia zakrawa o kpinę informacja Pani Anny Rogowskiej stwierdzająca, że „Zwołanie tego Zjazdu [4 września 2019 r.] było odpowiedzią na rekomendację organu nadzorującego Stowarzyszenie wyrażone w piśmie z dnia 15 lipca 2019 r”.

W pismie z dnia 15 września 2019 r. organ nadzoru w sposób wyraźny rekomendował Związkowiprzywrócenie mandatów Członków Zarządu Głównego piętnastu osobom, które utraciły członkostwo w Zarządzie Głównym ZKwP na Zjeździe Delgatów w dniu 31 maja 2019 r.” wyjaśniając w uzasadnieniu, że Zjazd w dniu 31 maja 2019 r. nie mógł skutecznie pozbawić członkostwa w Zarządzie Głównym a „przywrócenie mandatów” winno polegać na przywróceniu realnej możliwsci działania Zarządowi w składzie sprzed 31 maja 2019 r. wobec nielegalnego „ukonstytuowania się” nowego Zarządu Głównego ZKwP i objęciu przez osoby podające się za Zarząd Główny biura zarządu i administracji oficjalnej strony internetowej zkwp.pl

4 września 2019 r. istotnie doszło do zebrania się około połowy Delegatów na Zjazd ZKwP i podjęcia uchwał. Tyle, że „uchwały” te nie realizują wytycznych organu nadzoru a przeciwnie mają na celu pozorowanie doprowadzenia w Związku do stanu zgodnego z prawem. Wobec braku protokołu owego „Zjazdu Delegatów” z dnia 4 września 2019 r. oraz braku treści uchwał; opierając się jedynie na dokumencie o zwołaniu Zjazdu przez nieuprawnione osoby podające się za Zarząd Głowny ZKwP oraz na informacji Pani Anny Rogowskiej opublikowanej na oficjalnej stronie zkwp.pl możemy wnioskować, że zebranie delegatów w dniu 4 września 2019 r. nie uwzględniło ostrzeżenia Prezydenta m.st. Warszawy i zrealizowało zakładany porządek obrad zaproponowany w „uchwale nr 13” tzw. Zarządu Głównego z dnia 30 lipca 2019 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów poprzez:

  • uchylenie uchwały o powołaniu członków Związku do Zarządu Głównego w wyniku przeprowadzenia wyborów uzupełniających przeprowadzonych podczas Zjazdu Delegatów Związku w dniu 31 maja 2019 r.;
  • odwołanie członków Zarządu Głównego piastujących funkcje do dnia 31 maja 2019 r.
  • podjęcie uchwały w przedmiocie przeprowadzenia wyborów w celu powołania nowego składu osobowego Zarządu Głównego.

Pomijając fakt, że zebranie Delegatów na Zjazd zwołane przez nieuprawnione osoby, nie może być uznane za Zjazd Delegatów Zwwiązku (na co zwrócił uwagę organ nadzoru ostrzegając, że takie „uchwały” zostaną zaskarżone do sądu); zwrócić należy uwagę na fakt, że Statut Związku nie przewiduje odwołania przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Zarządu Głownego w trakcie trwania kadencji. Tak więc skoro w dniu 4 września 2019 r. zebranie Delegatów na Zjazd uznało się za prawidłowo zwołany Zjazd Delegatów i dokonało – jak wynika z pisma Pani Anny Rogowskiej – wyboru „nowego Zarządu Głownego” to nie jest to w żadnym razie realizacja wytycznych nadzoru z dnia 15 lipca 2019 r. i w świetle ostrzeżenia z dnia 30 lipca 2019 r. należy się spodziewać wystąpienia przez Prezydenta m.st. Warszawy do sądu rejestrowego o uchylenie uchwał (bądź stwierdzenie ich nieistnienia) podjętych zarówno w dniu 31 maja 2019 r. jak i w dniu 4 września 2019 r.

Sytuacji prawnej Związku nie mżna było już bardziej skomplikowć. Odwołanie osób wybranych w dniu 31 maja 2019 r. miało na celu pozorną legitymizację działań osób uznających się za Zarząd Główny podjętych od dnia wyboru do dnia odwołania, zaś powołanie nowego Zarządu Głównego stworzyć pozór realizacji wytycznych organu nadzoru, z pominięciem zasady kadencyjności o której mowa w § 19 ust. 4 i w § 27 Statutu ZKwP i zlwkceważeniem wyraźnych wytycznych nadzoru przywrócenia możności działania Zarządu Głównego w składzie sprzed 31 maja 2019 r.

Zwrócić należy uwagę na fakt, że o ile Zjazd Delegatów może odwołać w trakcie kadencji Główną Komisję Rewizyjną, co wynika z braku w Dziale „C” Rozdziału IV Statutu Związku odpowiednika § 27 oraz wyraźnej kompetencji udzielonej Zjazdowi w § 17 Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej, o tyle nie ma takiej kompetencji w stosunku do Zarządu Głownego ZKwP.

Odbyte w dniu 4 września 2019 r. zebranie Delegatów na Zjazd, które uznało się za legalnie zwołany Zjazd Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce ocenić należy z należytą powagą. Według nieoficjalnych informacji w zebraniu tym uczestniczyła połowa uprawnionych delegatów. Sytuacja jest zatem bardzo poważna. Oto bowiem połowa składu osobowego najwyższego organu władzy Związku jakim jest Zjazd Delegatów ignoruje ostrzeżenie Prezydenta m.st. Warszawy godząc się na zakwestionowanie własnych uchwał przez sąd. Jednocześnie na 19 października 2019 r. legalny Zarząd Główny ZKwP także zwołuje Zjazd Delegatów. Taki stan rzeczy grozi podziałem Związku, ustanowieniem dla Związku kuratora w celu przeprowadzenia wyborów (w tym wyborów Delegatów na Zjazd w Oddziałach Związku) oraz – co wydaje się coraz bardziej realne i niebezpieczne – ingerencją FCI.

***

Odnosząc się do ostatniej informacji Pani Anny Rogowskiej oświadczamy, że domena zkwp.info nie była zakupiona przez Związek i nigdy nie dokonano przeniesienia praw do tej domeny na ZKwP. Strona zkwp.info nie jest oficjalną stroną organów statutowych Związku Kynologicznego w Polsce, o czym informujemy zarówno w stopce strony głównej jak i na stronie każdego wpisu. W aktualnej sytuacji prawnej ZKwP będziemy respektowali uwagi legalnego Zarządu Związku Kynologicznego w Polsce działającego pod przewodnictwem Pani Iwony Magdziarskiej Olesińskiej, bowiem oświadczenia Pani Anny Rogowskiej podejmowane „w imieniu Związku” są działaniami osoby nieuprawnionej o czym pisaliśmy we wpisie z dnia 5 sierpnia 2019 r. Uważamy, że wobec braku rzetelnej informacji na stronie oficjalnej zkwp.pl witryna ZKwP.info należycie spełnia swoją funkcję informacyjną.