Gru 2019
O działaniach Głównej Komisji Rewizyjnej ZKwP

Jest faktem, że 31 maja 2019 r. to Zjazd Delegatów ZKwP podjął uchwały niezgodne z prawem wywołując konflikt osobowy w Zarządzie Głównym ZKwP; podobnie to Delegaci na Zjazd, mimo ostrzeżenia organu nadzoru, że nie uzna „zjazdu” zwołanego przez nieuprawniony organ na dzień 4 wrzęsnia 2019 r. wzięli w tym „zjeździe” udział i podjęli „uchwały”, które organ nadzoru zaskarżył jako nieistniejące.

Podobnie w dniu 19 października 2019 r. to Delegaci na Zjazd doprowadzili do zerwania legalnie zwołanego Nadzwyczajnego Zjazdu ZKwP, uniemożliwiając dokonanie uzupełniających wyborów Członków Zarządu Głównego.

Warto jednak zastanowić się nad rolą Głównej Komisji Rewizyjnej ZKwP w zainicjowaniu i eskalacji konfliktu osobowego w Zarządzie Głównym Związku. Otóż zmiany statutowe podczas Zjazdu Delegatów w dniu 31 maja 2019 r. podjęte zostały na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej. Złożenie takiego wniosku było niezgodne ze Statutem i wprowadzało w błąd Delegatów na Zjazd. Fakt, że wniosek pochodził od organu mającego stać na straży przestrzegania w Związku prawa i postanowień Statutu, już sam w sobie budził obawy co do rzeczywistych intencji Głównej Komisji Rewizyjnej i poddawał w wątpliwość rzetelność kontroli i zarzutów formułowanych wobec Zarządu Głównego pod przewodnictwem Prof. Andrzeja Kaźmierskiego.

Dzisiaj Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZKwP dokonał kolejnej kuriozalnej interpretacji Regulaminu GKR. Otóż w Regulaminie GKR jest zapis prosty, jasny i zrozumiały:

§ 15 Członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów wszystkich władz Związku z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego.

Członek Komisji Rewizyjnej Pani Viva Maria Soleckyj-Szpunar, zwróciła się do Dyrektor Biura ZG ZKwP o przygotowanie i udostępnienie dokumentów Związku z okresu po 31 maja 2019 r. Pani Dyrektor zwróciła się do Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej z pytaniem, czy dokumenty Związku może udostęponić Członkowi GKR.

Wydawać by się mogło, że wystarczająca jest umiejętność czytania; a § 15. Regulaminu GKR wątpliwości budzić nie może. Okazuje się jednak, że jest inaczej. Przwodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Pan Leszk Salamon dokonał wyjątkowej wykładni przepisów Regulaminu GKR stwierdzając, że GKR może dokonywać wyłącznie kontroli kolektywnych; co skutkowało odmową udostępnienia Członkowi GKR dokumentów Związku wbrew oczywistemu brzmieniu § 15 Regulaminu GKR. Tym samym działania osób podających się za Zarząd Główny ZKwP i wywodzących swoje mandaty z uchwał z dnia 31 maja 2019 r. i 4 września 2019 r. pozostają poza jakąkolwiek kontrolą i poza zainteresowaniem Głównej Komisji Rwizyjnej.


Otwórz w formacie .pdf lub odśwież stropnę i skorzystaj z czytnika poniżej:


Te działania Głównej Komisji Rwizyjnej poddają w wątpliwość rzetelność kontroli przeprowadzonych przez Główną Komisję Rewizyjną i każą się zastanowić nad rolą GKR w zainicjowaniu i eskalacji obecnego konfliktu w Zarządzie Głównym ZKwP.

Przypomnijmy: legalny Zarząd Główny ZKwP wciąż pozbawiony jest dostępu do Biura ZG ZKwP, do administowania stroną oficjalną zkwp.pl, na której skład osobowy Zarządu Głównego jest uwidoczniony niezgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Coraz więcej osób i instytucji nieuznaje działań osób podających się za Zarząd Główny ZKwP a wywodzących swoje mandaty z uchwał w dniu 31 maja 2019 r. i 4 września 2019 r. za reprezentację Związku.