ZKwP & FCI

Międzynarodowa Federacja Kynologiczna (FCI, Fédération Cynologique Internationale)  jest nadrzędną międzynarodową jednostką dla głównych organizacji kynologicznych w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej, Australii, Nowej Zelandii. FCI ma swoją siedzibę Thuin w Belgii.

Wyjątkiem – ze względów historycznych i z uwagi na specyfikę prawa anglosaskiego – są nienależące do FCI Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. Organizacje kynologiczne tych krajów: brytyjski The Kennel Club i American Kennel Club, na podstawie umowy stowarzyszeniowej ściśle współpracują z FCI, a organizacje te wzajemnie uznają swoją dokumentację rodowodową. Pies rasowy wpisany do rejestrów brytyjskich bądź amerykańskich, uznawany jest za psa rasowego we wszystkich krajach, których organizacje narodowe należą do FCI i wzajemnie, pies rasowy wpisany do rejestru organizacji narodowej należącej do FCI uznawany jest za psa rasowego w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji w Wikipedii o FCI, KC (UK) i AKC i na stronach oficjalnych tych organizacji.

Podstawową zasadą działania FCI jest zapis statutowy, że do Federacji może należeć tylko jedna kynologiczna organizacja narodowa, a z uwagi na zasady wzajemności i współpracy z KC (UK) i z AKC, nie mogą być do FCI przyjęte żadne inne organizacje kynologiczne z tych krajów.

Związek Kynologiczny w Polsce, jako jedyna polska organizacja będąca członkiem FCI,  zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich regulaminów oraz postanowień FCI i tego wewnętrznego prawa organizacyjnego ściśle przestrzega.

Drugą wiodącą zasadą FCI jest uznawanie wyłącznie dokumentacji rodowodowej organizacji kynologicznych będących członkami FCI i nieuznawanie dokumentacji organizacji nie będących członkami FCI. Są to zasady, które światowemu ruchowi kynologicznemu zapewniają czystość ras ustalonych wzorcami FCI. Związek Kynologiczny w Polsce jako członek FCI nie uznaje i nie może uznawać dokumentacji rodowodowej innych polskich organizacji kynologicznych.

Z uwagi na kategoryczne przestrzeganie przez FCI zasady, że tylko jedna organizacja narodowa może być członkiem Federacji, w międzynarodowym ruchu kynologicznym zdarzały się przypadki podszywania się pod FCI. M.in. organizacja ACW z siedzibą w Hiszpanii zarejestrowała się pierwotnie pod nazwą F.C.I. Było to przedmiotem procesu przez Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, zakończonym orzeczeniem nakazującym tej organizacji zmianę nazwy i logotypu. Z podobnymi problemami spotyka się Związek Kynologiczny w Polsce, który jest dumny ze stylistyki swojej nazwy, wskazującej na jego 80-letnią historię, jednakże ta właśnie historia i tradycja, podobnie jak w przypadku FCI powoduje, iż różne organizacje dodają sobie do oznaczenia dodatek Polski Związek Kynologiczny. Są to praktyki nieuczciwe i ZKwP podejmuje działania prawne zmierzające do eliminowania tego nazewnictwa, które przyjmowane jest przez różne organizacje z zamiarem wprowadzenia w błąd konsumentów.


 

Ładowanie…
Od góry